Recent Posts

Ẩn dụ là gì? Có mấy loại và lấy ví dụ minh họa cụ thể?

Sát Nhập hay Sáp Nhập là đúng chính tả

Chú Trọng hay Trú Trọng mới đúng chính tả?

Giấu hay Dấu – Che Giấu hay Che Dấu mới đúng chính tả?

Dang Tay hay Giang Tay mới đúng chính tả?

Sếp hay Xếp mới đúng chính tả?

Stt chờ đợi ngắn – Những câu nói hay về sự chờ đợi tình yêu

Tập Chung hay Tập Trung mới đúng chính tả?

Stt về hoa – Những câu nói hay về hoa

Sử Lý hay Xử Lý mới đúng chính tả?

Suông Sẻ hay Suôn Sẻ hay Xuôn Xẻ mới đúng chính tả?

Thiếu Sót hay Thiếu Xót là đúng chính tả?

Chân Thành hay Trân Thành Cảm Ơn mới đúng?

Cục Súc hay Cục Xúc mới đúng chính tả?

Những câu nói làm stt giang hồ hay và chất nhất

Xịn Sò hay Xịn Xò là đúng chính tả?

Chia Sẻ hay Chia Sẽ hay Chia Xẻ mới đúng chính tả?

Dao Động hay Giao Động là đúng chính tả?

Sai Sót hay Sai Xót mới đúng chính tả?

Stt xe độ – Những câu nói hay về đam mê tốc độ cho quái xế