Sơ Xuất hay Sơ Suất đúng chính tả?

Bổ Sung hay Bổ Xung đúng chính tả?

Cám Ơn hay Cảm Ơn mới đúng chính tả?

Sát Nhập hay Sáp Nhập là đúng chính tả

Chú Trọng hay Trú Trọng mới đúng chính tả?

Giấu hay Dấu – Che Giấu hay Che Dấu mới đúng chính tả?

Dang Tay hay Giang Tay mới đúng chính tả?

Sếp hay Xếp mới đúng chính tả?

Tập Chung hay Tập Trung mới đúng chính tả?

Sử Lý hay Xử Lý mới đúng chính tả?

Suông Sẻ hay Suôn Sẻ hay Xuôn Xẻ mới đúng chính tả?

Thiếu Sót hay Thiếu Xót là đúng chính tả?

Chân Thành hay Trân Thành Cảm Ơn mới đúng?

Cục Súc hay Cục Xúc mới đúng chính tả?

Xịn Sò hay Xịn Xò là đúng chính tả?

Chia Sẻ hay Chia Sẽ hay Chia Xẻ mới đúng chính tả?

Dao Động hay Giao Động là đúng chính tả?

Sai Sót hay Sai Xót mới đúng chính tả?

Trân trọng hay chân trọng mới đúng chính tả?